ปีละ 1 ครั้ง ParexGrop จะจัดงานวันความปลอดภัยพร้อมกันทั่วโลก โดยในวันนั้นจะมีการจัดกิจกรรมและเป็นการพูดคุยกันเรื่องของความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน คือการสร้างเสริมความตระหนักทางด้านความผลอดภัยผ่านการฝึกปฏิบัติ หรือผ่านทางการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางส่วนกลางจะกำหนดหัวข้อวันงานเป็นปีๆ ไป และผู้รับผิดชอบในแต่ละประเทศจะเป็นผู้กำหนดกิจกรรมย่อยเอง

parexnews csr3safetyday

parexnews csr3safetyday

parexnews csr3safetyday